Eigen bijdrage (semi-) orthopedische schoenen voor 2024

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook mensen die orthopedische, semi-orthopedische of voorlopig orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit is de eigen bijdrage. De bijdrage wordt elk jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. Voor 2024 is de eigen bijdrage 130 euro voor volwassenen en 65 euro voor kinderen tot 16 jaar. U betaalt deze bijdrage voor elk paar schoenen.

Toekomstbestendige voetzorg

Nederland vergrijst en dit gaat gepaard met een toenemende en complexere zorgvraag. Om de zelfstandigheid van mensen te behouden en ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wordt mobiliteit tot op hoge leeftijd gevraagd. De werkdruk voor de zorgprofessionals is toegenomen en de instroom van nieuwe gekwalificeerde medewerkers is in de schoentechniek en alle andere voet-schoenberoepen al vele jaren onvoldoende. Als er niets gebeurt, kunnen we onze voetzorg niet op het huidige niveau houden en gaat dit ten koste van de toegankelijkheid, keuzevrijheid, betaalbaarheid, en uiteindelijk de zorgplicht. Kortom een kwalitatieve verschraling.

Een goede organisatie van de voetzorg is nodig om voorbereid te zijn op (nieuwe) bedreigingen. Bij een goede organisatie is samenwerken binnen de voetzorg, met andere zorgverleners en zorgverzekeraars van groot belang. We moeten de voetzorg toekomstbestendig maken door meer aandacht te besteden aan preventie, samenwerking, zorgvernieuwing, zorgprofessionals en verduurzaming. Zorgverzekeraars moeten samen met de schoentechnische bedrijven stevig investeren om dit mogelijk te maken.

Goede voetzorg voorkomt in veel gevallen complexere voetzorg, en de kans op amputaties en langdurige laesies. De houdbaarheid van de voetzorg is gebaat bij het investeren in de gezondheid, en preventie. Daarnaast is samenwerking in de voetzorg van groot belang om de kwaliteit van de voetzorg te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Zorgvernieuwing maakt het werk efficiënter en leuker. Op deze manier blijft werken in de voetzorg aantrekkelijk. De zorg vraagt daadkracht om de administratieve lastendruk te vereenvoudigen en terug te dringen. Eenduidigheid van regels en procedures vergroot de effciëntie in het werkveld. Goed werkgeverschap kan eraan bijdragen dat de zorg aantrekkelijker wordt en dat zorgprofessionals optimaal functioneren en meer werkplezier ervaren. Bovendien kan het de schaarste aan gekwalifceerde zorgprofessionals verminderen. Verduurzaming van de voetzorg is ook belangrijk om de zorg toekomstbestendiger te maken.

Duurzame voetzorg

De verandering van het klimaat en de druk op het milieu zijn thema’s die ons aangaan. Wij gaan in de komende jaren, samen met de leden van Voetcentraal, een bijdrage leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord door verduurzaming van de bedrijfspanden, de verduurzaming van de productie van de orthopedische voorzieningen en overige voetzorg en de verduurzaming van bedrijfsprocessen. Daarmee willen wij op het verbruik van elektriciteit, gas, water, grondstoffen en materialen besparen. Ook zorg op afstand wordt verder ingevoerd om de belasting voor de mens en het milieu nog meer te reduceren.

Windenergie

Verduurzaming van de bedrijfspanden
Wij hebben zonnepanelen op de daken geïnstalleerd, daar waar het mogelijk is de isolatie van muren en het glas verbeterd, en hebben de verlichting in onze bedrijven energiezuiniger gemaakt.

Verduurzaming van de productie
Bij de inkoop van machines, grondstoffen, producten en diensten wordt gelet op de impact voor mens en milieu. Binnen Voetcentraal worden ook apparaten ingekocht voor gezamenlijk gebruik, zodat de milieubelasting minder is en de apparaten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Ook wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar product- en materiaalinnovaties die onze voetzorg verduurzamen en verbeteren.

Verduurzaming van bedrijfsprocessen
Wij passen al jaren stepped care toe, de eenvoudigste interventie die past bij de aandoening of de klachten van de cliënt. Hiermee worden energie, grondstoffen en materialen bespaard. Daarnaast worden in de bedrijven, dicht bij de cliënten, orthopedische voorzieningen geproduceerd, dus zonder transport van de voorzieningen. De reparaties aan orthopedische schoenen worden uitgevoerd zodat de schoenen een langere levensduur hebben. Automatisering en digitalisering worden ingezet om de bedrijfsprocessen en cliëntenzorg te verbeteren en toe te werken naar volledig papierloos werken. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Door een actief beleid ‘Leren werken zonder verspillingen’ te voeren, willen wij verspilling van zorggelden en materialen voorkomen.

Zorg op afstand
Door zorg op afstand wordt door onze cliënten minder gereisd. Wij volgen innovaties over zorg op afstand op de voet en participeren in de mogelijkheden.

Wij stimuleren de medewerkers om in het verduurzamingsproces ideeën aan te dragen en om verstandig met de schaarse middelen om te gaan. Zo leveren wij een bijdrage om in de komende jaren onze voetzorg te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Voetcentraal partner van de SOHN

Logo Partner van Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg NederlandVoetcentraal heeft zich als partner aangesloten bij de Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN). De inzet is om via kennisoverdracht en gezamenlijke projecten de kwaliteit en continuïteit van de orthopedische hulpmiddelenzorg te borgen.

De SOHN richt zich, samen met de partners, op professionalisering, continuïteit en digitalisering van de orthopedische hulpmiddelenzorg in Nederland, om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor cliënten toekomstbestendig te maken en te houden.

Leden Voetcentraal voldoen aan de Europese wetgeving medische hulpmiddelen (MDR)

De nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) is vanaf 26 mei 2021 van kracht. De leden van Voetcentraal behoren tot de eerste bedrijven in de orthopedische schoentechnische branche die voldoen aan de MDR en leveren veilige en werkzame (klasse I) hulpmiddelen.

Voetcentraal heeft zich al in een vroeg stadium voorbereid op de MDR en veel tijd geïnvesteerd om te voldoen aan de strengere eisen van de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. De nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen zijn vooral gericht op traceerbaarheid, documentatie, risicobeheer en het toezicht om de veiligheid van patiënten te vergroten.

Het is voor de leden Voetcentraal belangrijk om voorop te lopen in de orthopedische schoentechnische branche en te (blijven) voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving, omdat de patiëntveiligheid in onze bedrijven centraal staat. Onze hulpmiddelen zijn veilig en van de hoogste kwaliteit.

De Voetcentraal leden zijn ingeschreven in de Europese databank met informatie over medische hulpmiddelen en fabrikanten. Onze hulpmiddelen zijn indien nodig voorzien van een unieke hulpmiddelenidentificatie om de hulpmiddelen te identificeren en te traceren.

Als u vragen heeft over onze hulpmiddelen neem dan contact op met ons secretariaat of met de leden van Voetcentraal.

Coronavirus, wat betekent dat voor onze cliënten

Voetcentraal volgt de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus. De Voetcentraal bedrijven nemen haar verantwoordelijkheid op dit gebied, en volgen de richtlijnen op zoals bepaald door de overheid en het RIVM.

Als u cliënt bent bij een Voetcentraal bedrijf en u heeft vragen neem dan telefonisch contact op met dat bedrijf.

U kunt ook een mail sturen naar het secretariaat van Voetcentraal.

Meldactie hulpmiddelen

De Patiëntenfederatie Nederland heeft het rapport ‘’Meldactie hulpmiddelen, Ervaringen met keuze, aanvraag, levering en gebruik van hulpmiddelen’’ gepubliceerd.

Hieronder een aantal ervaringen van patiënten met orthopedische schoenen.

‘Zonder de orthopedische schoenen zou mijn leven voortaan alleen uit zitten bestaan. Ik ben dolgelukkig met die schoenen, omdat ik daarmee nog steeds een beetje kan lopen. Ik ben een beweegmens. Stilzitten in een scootmobiel maakt me doodongelukkig (ik heb er wel eentje voor nood als het echt ff niet gaat). Met pijnstilling en die schoenen ben ik nog wat mobiel.’

‘Alles is op maat gemaakt en afgestemd, dus we zijn dik tevreden.’

‘Orthopedische schoenen zitten nooit meteen goed en moeten precies op de voet gemaakt worden. Bij mijn laatste paar had ik blaren gelopen en de schoenmaker heeft toen heel snel een paar aanpassingen gedaan waardoor ze veel beter gingen zitten.’

‘Ik vind het vreselijk dat ik afhankelijk ben van 2 paar schoenen en dat ik bijvoorbeeld geen wandelschoenen of sportschoenen kan laten maken zodat ik ook wat extra kan doen aan mijn conditie. Als je 18 maanden moet doen met je schoenen kun je je niet veroorloven om bijvoorbeeld een wandeling in de bossen te maken.’

In het rapport van de Patiëntenfederatie Nederland zijn de antwoorden op de vragen aan de patiënten door middel figuren weergegeven. Hierbij een Selectie uit het rapport Meldactie Hulpmiddelen Patiëntenfederatie Nederland.

Wilt u het rapport toegestuurd krijgen of heeft u vragen over de producten en dienstverlening van de leden van Voetcentraal neem dan contact op met het secretariaat.

Terug naar de homepage